องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูมยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารปลัด
facebook อบต.บ้านตูม


E-service
-:- ขอประชาสัมพันธ์เรื่องการบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน 
-:- ขอประชาสัมพันธ์เรื่องการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-:- ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) 
-:- รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม 
-:- ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม 
-:- การปิดปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ 
-:- รับสมัครเด็กปฐมวัยเพื่อเข้ารับการฝึกประสบการณ์การเรีัยนรู้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ 
-:- โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 
-:- ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย  
-:- การทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์ในที่ดิน 
ประชุมหารือการพิจารณาและแก้ไขแนวเขต องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม
โครงการขับเคลื่อนการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน
โครงการขับเคลื่อนการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน
เข้าร่วมงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2566
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566
เข้าร่วมงานประเพณี "ศาลหลักเมือง ลือเลื่องหมากจองบาน ตำนานน้ำผึ้งเกสรสามประเทศ ประจำปี 2566"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2566 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจั้ดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลื่อกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2566 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2566) 
-:- สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 
-:- สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2566 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2565) 
-:- ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ชนิดขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
-:- ประกาศเปิดเผยราคากลางในการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ชนิดขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ จำนวน 1 คัน 
-:- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2565) 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ 2565 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565) 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 34รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวอทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ประกาศราคากลาง
-:- กำหนดราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 4 
-:- กำหนดราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 2 
-:- กำหนดราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1 
-:- กำหนดราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 2 
-:- ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง 
-:- ประกาศเผยราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ประจำปี2564ไตรมาสที่1 
-:- ประกาศราคากลางในการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง คือ รถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน 
-:- ประกาศกำหนดราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 4 
-:- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง วัดป่าแก้วบัวสาย
พระธาตุหลวงปู่มั่น ทัตโต
แก่งหมากเต็น/แก่งยาว

ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ
กลุ่มพัฒนาสตรี
กลุ่มพัฒนาสตรี

-:-  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม  
-:- รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
-:- แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม ภาคผนวก ค (ผู้มีคุณวุฒิ) 
-:- รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
-:- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
-:- รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
-:- ประกาศรับสมัครบุคตลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
-:- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง 
-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างสถานที่สอบ 
-:- รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 


ระบบงานต่างๆจองคิวออนไลน์ร้องเรียน ร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริตสำรวจความพึงพอใจสถิติอุบัติเหตุลงทะเบียน ร้านอาหาร/โรงแรมลงทะเบียน สัตว์เลี้ยงลงทะเบียน ศูนย์เด็กเล็กลิ้งภายนอกศูนย์ดำรงธรรมกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีปปชกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมบัญชีกลางกรมสรรพากรจังหวัดอุบลราชธานีระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอาเซียนE-Learningศาลปกครอง


แผนที่สำนักงาน

ปฎิทินกิจกรรม

แบบสอบถาม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/04/2564
วันนี้
4
เมื่อวานนี้
28
เดือนนี้
2,240
เดือนที่แล้ว
2,250
ปีนี้
9,009
ปีที่แล้ว
14,876
ทั้งหมด
34,181
ไอพี ของคุณ
44.211.84.185
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/04/2564 4 28 2,240 2,250 9,009 14,876 34,181 44.211.84.185