องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูมยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารปลัด
facebook องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม


E-service
-:- การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะ 
-:- ประการรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานผู้ปฏิบัติจากประเภททั่วไป เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 
-:- ขอเชิญชวน ร่วมสวมเสื้อสีขาว เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด “รวมพลังไทย พ้นภัยยาเสพติด” 
-:- ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) 
-:- ขอประชาสัมพันธ์เรื่องการบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน 
-:- ขอประชาสัมพันธ์เรื่องการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-:- ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) 
-:- รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม 
-:- ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม 
-:- การปิดปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ 
โครงการฝึกอบรมแผนป้องกันภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เข้าร่วมกิจกรรมธรรมะสัญจร เข้าวัดฟังธรรม นำชีวิต ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2566
โครงการฝึกอบรมการทำเกษตรอินทรีย์ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการฝึกอบรมการผลิตสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2566
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกันเด็กจมน้ำในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2566
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกน้อย - บ้านตูม หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านตูม อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 2,015 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,075 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกน้อย - บ้านตูม หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านตูม อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 2,015 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,075 ตารางเมตร ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2566 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2566) 
-:- สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2566 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจั้ดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลื่อกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2566 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2566) 
-:- สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 
-:- สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2566 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2565) 
-:- ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ชนิดขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 34รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวอทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ประกาศราคากลาง
-:- กำหนดราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 4 
-:- กำหนดราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 2 
-:- กำหนดราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1 
-:- กำหนดราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 2 
-:- ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง 
-:- ประกาศเผยราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ประจำปี2564ไตรมาสที่1 
-:- ประกาศราคากลางในการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง คือ รถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน 
-:- ประกาศกำหนดราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 4 
-:- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง วัดป่าแก้วบัวสาย
พระธาตุหลวงปู่มั่น ทัตโต
แก่งหมากเต็น/แก่งยาว

ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ
กลุ่มพัฒนาสตรี
กลุ่มพัฒนาสตรี

-:- ขอส่งประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผ้สอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งนักจัดการงานช่าง ระดับปฏิบัติการ  
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง 
-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากประเภททั่วไป เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 
-:- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
-:- ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การแก้ไขประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม 
-:- ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การแก้ไขประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม 
-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
-:- ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งนักจัดการงานช่าง ระดับปฏิบัติการ 
-:- ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การแก้ไขประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม 
-:-  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม  


ระบบงานต่างๆจองคิวออนไลน์ร้องเรียน ร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริตสำรวจความพึงพอใจสถิติอุบัติเหตุลงทะเบียน ร้านอาหาร/โรงแรมลงทะเบียน สัตว์เลี้ยงลงทะเบียน ศูนย์เด็กเล็กลิ้งภายนอกศูนย์ดำรงธรรมกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีปปชกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมบัญชีกลางกรมสรรพากรจังหวัดอุบลราชธานีระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอาเซียนE-Learningศาลปกครอง


แผนที่สำนักงาน

ปฎิทินกิจกรรม

แบบสอบถาม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/04/2564
วันนี้
55
เมื่อวานนี้
96
เดือนนี้
2,079
เดือนที่แล้ว
2,964
ปีนี้
19,751
ปีที่แล้ว
14,876
ทั้งหมด
44,923
ไอพี ของคุณ
44.200.101.84
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/04/2564 55 96 2,079 2,964 19,751 14,876 44,923 44.200.101.84