องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูมยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารปลัด
facebook องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม


สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

1.ด้านกายภาพ

          1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือตำบล
ทำเลที่ตั้งตำบล ตำบลบ้านตูมเป็น 1 ใน 6 ตำบลในเขตอำเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี  มีอาณาเขตพื้นที่อยู่ติดกันท้องถิ่นใกล้เคียง คือ 
       

        ทิศเหนือ          จรด    องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
        ทิศตะวันออก    จรด    เทศบาลตำบลภูจองนายอยและองค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง
        ทิศตะวันตก      จรด    องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์
        ทิศใต้              จรด    เทศบาลนาจะหลวยและเทศบาลตำบลภูจองนายอย
โดยตำบลบ้านตูมอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี ไปทางทิศเหนือเป็นระยะทางประมาณ  8  กิโลเมตร

          1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
    ตำบลบ้านตูม อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งอยู่ในบริเวณที่เรียกว่า แอ่งโคราช (Korat basin) โดยสูง จากระดับน้ำทะเล เฉลี่ย ประมาณ ๖๘ เมตร (๒๒๗ ฟุต) ลักษณะโดยทั่วไปเป็นที่สูงต่ำ เป็นแนวเขตกั้นระหว่างตำบล

          1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
มี 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว

          1.4 ลักษณะของดิน
ลักษณะของดินในพื้นที่เป็นดินร่วน ดินเหนียว พื้นราบเหมาะแก่การเพาะปลูกข้าว

          1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ
    เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติ    

          1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้
ในพื้นที่อยู่ในเขตป่าไม้เสื่อมโทรมบางส่วน

 

2.ด้านการเมืองการปกครอง

          2.1 เขตการปกครอง
ตำบลบ้านตูมประกอบด้วยจำนวนหมู่บ้าน  17 หมู่บ้าน  ดังนี้

หมู่ที่ 1  บ้านตูม  ผู้ปกครอง นายสำรวย   ประสานศรี ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 2  บ้านโนนแดง ผู้ปกครอง นายทองบัน   มะเดื่อ กำนัน
หมู่ที่ 3  บ้านคำบอน ผู้ปกครอง นายสมฤทธิ์   พาลึก ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 4  บ้านโคกน้อย ผู้ปกครอง นายธวัตฒ์   ชินตะวัน ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 5  บ้านทุ่งเงิน    ผู้ปกครอง นายวีรชัย    โกษา ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 6  บ้านดอนยาว ผู้ปกครอง นายผอง   มูลคำเหลา      ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 7  บ้านโนนเจริญ ผู้ปกครอง นายสุวัฒน์ชัย    สายราช ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 8  บ้านโนนแดง ผู้ปกครอง นายเฉวย   พรมสาร    ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 9  บ้านโคกน้อย ผู้ปกครอง นายเสียน   พลศรี ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 10 บ้านหนองแวง        ผู้ปกครอง นางระพีพรรณ  ศรีจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 11 บ้านคำบอน ผู้ปกครอง นายอำคา  ใยเมือง ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 12 บ้านโนนแดงน้อย     ผู้ปกครอง นายวิเชียร    ศิลธรรม ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 13 บ้านโนนแดงพัฒนา   ผู้ปกครอง นายฐานะ  คำแสนราช ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 14 บ้านคำบอนสุขสันต์   ผู้ปกครอง นายหงษ์    สิมมา ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 15 บ้านใหม่บูรพา           ผู้ปกครอง นายบัวพันธ์  ประถมเสาร์ ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 16  บ้านดอนเจริญ ผู้ปกครอง นายสุพล   เพ็งแจ่ม ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 17  บ้านโนนแดงสุขสันต์   ผู้ปกครอง นายคำหล้า คันธเนตร      ผู้ใหญ่บ้าน

เนื้อที่     ตำบลบ้านตูม มีพื้นที่ตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทยประมาณ 60,279 ไร่  หรือ    96.45    ตารางกิโลเมตร  เขตตำบลเป็นเขตปกครององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูมทั้งหมด         


          2.2 การเลือกตั้ง
การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มีจำนวน 17 หมู่บ้าน หากมีการเลือกตั้งในครั้งหน้า จะมี ผู้บริหารท้องถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วนตำบล) จำนวน 1 คน จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่บ้านละ 2 คน 17 หมู่บ้าน รวมเป็น 34 คน

 

3.ประชากร

          3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร
จำนวนประชากรและความหนาแน่นประชากร จากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง  เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562  พบว่า ประชากรของตำบลบ้านตูมมีจำนวนทั้งสิ้น  12,949  คน  จำแนกเป็นชาย  6,550  คน  หญิง  6,399 คน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย  126.73  คนต่อตารางกิโลเมตร  และมีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น  4,054   ครัวเรือน   แยกช่วงอายุได้จากตารางเปรียบเทียบและแผนภูมิ

หมู่ที่

หมู่บ้าน

จำนวนครัวเรือน

ประชากร

รวม (คน)

ชาย (คน)

หญิง (คน)

1

ตูม

234

313

323

636

2

โนนแดง

339

460

463

923

3

คำบอน

196

303

285

588

4

โคกน้อย

374

582

569

1,151

5

ทุ่งเงิน

209

415

368

783

6

ดอนยาว

190

315

296

611

7

โนนเจริญ

243

449

429

878

8

โนนแดง

293

398

401

799

9

โคกน้อย

277

513

499

1,012

10

หนองแวง

214

365

347

712

11

คำบอน

216

301

323

624

12

โนนแดงพัฒนา

213

325

332

657

13

โนนแดงน้อย

238

413

384

797

14

คำบอนสุขสันต์

186

344

356

700

15

บ้านใหม่บูรพา

224

335

321

656

16

ดอนเจริญ

199

393

368

761

17

โนนแดงสุขสันต์

209

326

335

661

รวม

4,054

6,550

6,399

12,949

 

        3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร

ช่วงอายุ

ชาย(คน)

หญิง(คน)

รวม(คน)

หมายเหตุ

แรกเกิด – 1 ปี

53

66

119

 

1  -  2      ปี

152

134

286

 

3  -  5     ปี

237

220

457

 

6   -  11   ปี

513

518

1,031

 

12  - 14   ปี

275

270

545

 

15  - 17   ปี

276

255

531

 

18  - 25   ปี

807

815

1,622

 

26  - 49   ปี

2,661

2,532

5,193

 

50  - 60   ปี

863

818

1,681

 

60  ปี ขึ้นไป

711

772

1,483

 

รวม

6,549

6,400

12,949

 

ที่มา: สำนักบริหารการทะเบียน  อำเภอนาจะหลวย  ณ  เดือน   มิถุนายน   2562

จะเห็นได้ว่า  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม มีประชากรเพศชายและหญิงใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ยังมีประชากรในวัยทำงานที่ค่อนข้างมาก (26-49 ปี)   ส่วนวัยเรียน  (6-17 ปี) วัยทองและใกล้วัยทอง         ( 50 ปี ขึ้นไป)  มีจำนวนใกล้เคียงกัน

 

4. สภาพทางสังคม

    4.1 การศึกษา
ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม  มีโรงเรียนในพื้นที่ระดับประถมศึกษา
จำนวน  6  โรงเรียน คือ
1.    โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง     โดยมี นายบัญชา      รุกขะวัน    เป็นผู้บริหารโรงเรียน
2.    โรงเรียนบ้านดอนยาว              โดยมี นางวารินทร์รัตน์ ภารสมบูรณ์เป็นผู้บริหารโรงเรียน
3.    โรงเรียนบ้านคำบอน                โดยมี นางทองปาน   สารวัน       เป็นผู้บริหารโรงเรียน
4.    โรงเรียนบ้านตูม                      โดยมี นายประวิทย์  สวรรณราช     เป็นผู้บริหารโรงเรียน
5.    โรงเรียนบ้านโคกน้อย และ       โดยมี นายเกียรติศักดิ์   บ่อสุข    เป็นผู้บริหารโรงเรียน
6.    โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ   โดยมี นายชัยณรงค์  มีสติ        เป็นผู้บริหารโรงเรียน
โดยมี   4   โรงเรียนที่เปิดสอนในระดับมัธยมต้น (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา)  ดังนี้ 
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง โรงเรียนบ้านโคกน้อย  โรงเรียนบ้านคำบอนและโรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ         มีจำนวนบุคลากรและนักเรียน  ข้อมูล ณ วันที่   10  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  2562  ดังนี้

 

  โรงเรียน

        จำนวนครู

                                                           จำนวนนักเรียน

อ.1

อ.2

อ.3

รวม(อ.)

ป.1

ป.2

ป.3

ป.4

ป.5

ป.6

ม.1

ม.2

ม.3

 

รวม

ชุมชนโนนแดง

25

-

57

33

90

39

50

39

38

31

29

47

45

30

553

ดอนยาว

13

-

10

9

19

14

21

15

18

8

21

-

-

-

148

คำบอน

19

-

11

17

28

22

16

17

21

29

18

12

14

14

238

บ้านตูม

9

-

11

15

26

13

5

15

11

11

5

-

-

-

121

โคกน้อย

24

-

26

36

62

31

41

42

39

27

33

46

32

37

476

ทุ่งเงินโนนเจริญ

18

-

14

32

46

14

20

14

22

30

28

18

24

21

301

รวม

108

-

129

142

271

135

143

144

149

136

134

123

115

114

1,843

ระดับอุดมศึกษา     ไม่มี

การจัดการศึกษา   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม ได้ดำเนินการตามโครงการถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึกษาอนุบาล 3 ขวบ ซึ่งปฏิบัติตามนโยบายการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2542 มาตรา 30 กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายถ่ายโอนการจัดการศึกษาอนุบาล 3 ขวบ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการในปีการศึกษา 2544 โดยให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติงดรับเด็กอนุบาล 3 ขวบเข้าเรียน  แต่ให้ความร่วมมือกับท้องถิ่นในการจัดการศึกษาอนุบาล 3 ขวบ โดยสนับสนุนด้านอาคารสถานที่ ด้านวิชาการและครูอัตราจ้างหรือครูผู้สอนให้ช่วยดำเนินการสอนต่อไป องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนเด็กก่อนวัยเรียน อนุบาล 3 ขวบ  จำนวน 10   แห่ง    ดังนี้

 

ที่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 

 จำนวนเด็ก  

 จำนวนเด็ก  

หมายเหตุ

รูปแบบการบริหาร

   อายุ 2 - 5 ขวบ  

 อายุตั้งแต่ 3 ขวบขึ้นไป       

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 (คน)

 

 

 (คน)

1

ศพด.บ้านหนองแวง

รูปแบบที่ 1

11

8

นับอายุครบ 3 ขวบ ในวันที่ 10 มิ.ย. 2562

2

ศพด.บ้านตูม

รูปแบบที่ 1

10

12

3

ศพด.บ้านโนนแดง

รูปแบบที่ 1

7

21

4

ศพด.บ้านทุ่งเงิน

รูปแบบที่ 1

6

11

5

ศดว.บ้านโนนแดง

รูปแบบที่ 2

28

58

6

ศดว.บ้านดอนยาว

รูปแบบที่ 2

12

13

7

ศดว.บ้านคำบอน

รูปแบบที่ 2

18

22

8

ศดว.โคกน้อย

รูปแบบที่ 2

21

21

9

ศดว.บ้านตูม

รูปแบบที่ 3

0

12

10

ศดว.บ้านโนนเจริญ

รูปแบบที่ 3

7

8

     

349

268

 

ข้อมูล  ณ  วันที่   8   พฤศจิกายน  พ.ศ.   2561
ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลบ้านตูม   มีนักเรียนที่เข้าเรียนในศูนย์การเรียนชุมชนประมาณ  120  คน

ผู้ไม่รู้หนังสือ    ไม่มี    
   

        4.2 สาธารณสุข
    ตำบลบ้านตูม  มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ   จำนวน    2  แห่ง    คือ 
        1.โรงพยาบาลชุมชนบ้านโนนแดง    ตั้งอยู่ที่ บ้านโนนแดง หมู่ที่  8  มีบุคลากรจำนวน  8 คน   โดยมี นางจงกลณี  นวลทา     เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาล      รับผิดชอบ   12   หมู่บ้าน
        2.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งเงิน    ตั้งอยู่ที่ บ้านทุ่งเงิน หมู่ที่  5   มีบุคลากรจำนวน  4  คน   โดยมี นางจรวยพร   ผ่องแผ้ว     เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาล   รับผิดชอบ   5  หมู่บ้าน


       4.3 อาชญากรรม
        -
        4.4 ยาเสพติด
        -

        4.5 การสังคมสงเคราะห์
        -

 

5.ระบบบริการพื้นฐาน

          5.1 การคมนาคมขนส่ง
การคมนาคมของตำบลบ้านตูม  มีถนนสายหลัก คือ 
1.    ทางหลวงชนบทสายกลาง จากบ้านกลาง – อำเภอนาจะหลวย  มีรถประจำทางผ่านหน้าสำนักงานตลอด 24 ชั่วโมง
2.     ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านเป็นถนนลูกรัง คอนกรีตเสริมเหล็ก สลับลาดยางบางส่วน  จาก บ้านโนนแดง - บ้านทุ่งเงินโนนเจริญ

ถนนภายในหมู่บ้านในตำบล
1.   ถนน คสล.      จำนวน  87  สาย   คิดเป็นพื้นที่  28.6   ตารางกิโลเมตร  สภาพใช้งานได้ดี
2.   ถนน ลูกรัง    จำนวน  69  สาย   คิดเป็นพื้นที่  103.945  ตารางกิโลเมตร   สภาพใช้งานได้ดี

          5.2 การไฟฟ้า
                เขตตำบลบ้านตูม  เป็นชุมชนชนบท ระบบการไฟฟ้าขยายทั่วถึงทั้งตำบล ประชากรมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน  อย่างไรก็ตามประชาชนยังขาดระบบไฟฟ้าเพื่อการเกษตร

          5.3 การประปา
                ประชาชนในตำบลบ้านตูม  ส่วนใหญ่ได้รับการบริการด้านการประปาจากระบบประปาหมู่บ้านซึ่งมีครบทุกหมู่บ้าน 

          5.4 โทรศัพท์
                สถานีโทรคมนาคม (องค์การโทรศัพท์)             จำนวน    2  แห่ง
                สถานีขยายสัญญาณโทรคมนาคม                    จำนวน    2  แห่ง

          5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
                 ที่ทำการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุดได้แก่ ไปรษณีย์อำเภอนาจะหลวย ตั้งอยู่ในตัวอำเภอนาจะหลวย       ห่างจากตำบลบ้านตูม 9 กิโลเมตร

 

6.ระบบเศรษฐกิจ
          6.1 การเกษตร
                ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรมได้แก่ทำนา ปลูกข้าว  สวนยางพารา ไร่มันสำปะหลัง ไร่อ้อย ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง

          6.2 การประมง
    -

          6.3 การปศุสัตว์
                 ตำบลบ้านตูม มีการปศุสัตว์ คือ การเลี้ยงโค และการเลี้ยงสุกร ในทุกหมู่บ้านของตำบลบ้านตูม อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

          6.4 การบริการ
               -บริการนวดแผนโบราณ/แผนไทย
               -มีร้านบริการทำผม เสริมสวย                 
              -มีรีสอร์ท            
              -มีโรงสีข้าวขนาดเล็กในพื้น

          6.5 การท่องเที่ยว
              -วัดป่าแก้วบัวสาย
              -พระธาตุหลวงปู่มั่นทัตโต
              -แก่งหมากเต็น/แก่งโหล๊ะโท๊ะ/แก่งยาว

          6.6 อุตสาหกรรม
                ตำบลบ้านตูม อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี  ไม่มีอุตสาหกรรมในพื้นที่

          6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
                - กลุ่มทอผ้า หมู่ที่ 3 บ้านคำบอน
                - กลุ่มทอผ้า หมู่ที่ 6 บ้านดอนยาว
                - กลุ่มทอผ้า หมู่ที่ 16 ดอนเจริญ

          6.8 แรงงาน
                ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรมได้แก่ทำนา ปลูกข้าว  สวนยางพารา ไร่มันสำปะหลัง ไร่อ้อย ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง

 

7.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)

          7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน
                มีจำนวน 17 หมู่บ้าน และมีข้อมูลพื้นฐานแต่ละหมู่บ้านดังนี้

หมู่ที่

หมู่บ้าน

จำนวนครัวเรือน

ประชากร

รวม (คน)

ชาย (คน)

หญิง (คน)

1

ตูม

234

313

323

636

2

โนนแดง

339

460

463

923

3

คำบอน

196

303

285

588

4

โคกน้อย

374

582

569

1,151

5

ทุ่งเงิน

209

415

368

783

6

ดอนยาว

190

315

296

611

7

โนนเจริญ

243

449

429

878

8

โนนแดง

293

398

401

799

9

โคกน้อย

277

513

499

1,012

10

หนองแวง

214

365

347

712

11

คำบอน

216

301

323

624

12

โนนแดงพัฒนา

213

325

332

657

13

โนนแดงน้อย

238

413

384

797

14

คำบอนสุขสันต์

186

344

356

700

15

บ้านใหม่บูรพา

224

335

321

656

16

ดอนเจริญ

199

393

368

761

17

โนนแดงสุขสันต์

209

326

335

661

รวม

4,054

6,550

6,399

12,949

 

7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร
ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรมได้แก่ทำนา ปลูกข้าว       สวนยางพารา ไร่มันสำปะหลัง ไร่อ้อย ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง

7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ำการเกษตร
    -
7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค)
ประชาชนในตำบลบ้านตูม  ส่วนใหญ่ได้รับการบริการด้านการประปาจากระบบประปาหมู่บ้านซึ่งมีครบทุกหมู่บ้าน 

 

8.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

          8.1 การนับถือศาสนา
                ประชาชน หมู่ที่ 1 - 17 นับถือศาสนาพุทธ
                ประชาชน หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 9 และ หมู่ที่ 11 นับถือทั้งศาสนาพุทธ และศาสนาคริสต์
               โดยมีข้อมูลศาสนาสถาน ดังนี้
               ประชาชนในตำบลบ้านตูมนับถือศาสนาพุทธ  โดยมีศาสนสถาน  15 แห่ง   ดังนี้
               วัด   มีจำนวน   11    วัด    ได้แก่
                     1.  วัดบ้านโนนแดง    ตั้งอยู่ที่  บ้านโนนแดง       หมู่ที่ 2      โดยมี พระทองพูล    จันทโสภโน 
                     2.  วัดบ้านคำบอน      ตั้งอยู่ที่  บ้านคำบอน        หมู่ที่ 3      โดยมี พระทองดี   ขันติโก
                     3. วัดป่าแก้วบัวสาย    ตั้งอยู่ที่ บ้านตูม               หมู่ที่ 15     โดยมี พระศิริปุณญา
                     4. วัดบ้านตูม              ตั้งอยู่ที่ บ้านตูม               หมู่ที่ 15     โดยมี พระอธิการอุทัย  คคจิตโต 
                     5. วัดบ้านโคกน้อย      ตั้งอยู่ที่ บ้านโคกน้อย        หมู่ที่ 9      โดยมี พระใบฎีการอง   จิตฺตกาโร
                     6. วัดบ้านทุ่งเงิน        ตั้งอยู่ที่ บ้านทุ่งเงิน           หมู่ที่ 5       โดยมี พระอธิการอำคา  สิริจนฺโท
                     7. วัดบ้านโนนเจริญ    ตั้งอยู่ที่ บ้านโนนเจริญ      หมู่ที่ 7       โดยมี พระครูสุนทร   สารวัฒน์
                     8. วัดบ้านดอนยาว      ตั้งอยู่ที่ บ้านดอนยาว         หมู่ที่ 6      โดยมี พระอาจารย์อำนาจ หาสจิตโต
                     9. วัดป่าสันติธรรม       ตั้งอยู่ที่  บ้านโคกน้อย       หมู่ที่  4      โดยมี  พระอธิการจารึก ฐานารโห
                     10.นครแสนคำ           ตั้งอยู่ที่  บ้านคำบอน          หมู่ที่ 14     โดยมี  พระสุภกรมณฑโพธิ
                     11. วัดป่าสักทอง         ตั้งอยู่ที่  บ้านโนนแดง       หมู่ที่  2      โดยมี  พระอธิการวุธชิระ กตปุญฺโญ                

           สำนักสงฆ์   4    แห่งได้แก่
                   1. ที่พักสงฆ์ป่าบ้านคำบอน   ตั้งอยู่ที่  บ้านคำบอน    หมู่ที่ 11  โดยมี พระสายัณห์  อนุตฺตโร
                   2. ที่พักสงฆ์ป่าแสงธรรม      ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองแวง  หมู่ที่ 10  โดยมี พระประยูร  สันติโก
                   3. ที่พักสงฆ์วัดสระหลวง      ตั้งอยู่ที่  บ้านตูม         หมู่ที่ 1    โดยมี พระปู่ทองอิน
                   4. ที่พักสงฆ์ป่าหนองแวง      ตั้งอยู่ที่  บ้านหนองแวง  หมู่ที่ 10 โดยมี  พระอาจารย์สาคร  จิตฺตกาโร

             8.2 ประเพณีและงานประจำปี
                    ช่วงเดือนเมษายน งานแห่พระและสรงน้ำผู้สูงอายุทุกหมู่บ้าน
                    เดือน พฤษภาคม – มิถุนายน บุญบั้งไฟ

             8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
                    - ภาษาพื้นเมือง ภาษาอีสาน   
             8.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
                     -
   

9.ทรัพยากรธรรมชาติ

          9.1 น้ำ
               แหล่งน้ำธรรมชาติ
                ลำห้วย , ลำน้ำ        9        สาย
                บึง ,  หนองน้ำ        3        แห่ง
              แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
               ฝาย            6        แห่ง
              สระเก็บน้ำ        8        แห่ง

          9.2 ป่าไม้
                ในพื้นที่อยู่ในเขตป่าไม้เสื่อมโทรมบางส่วน
          9.3 ภูเขา
          -
          9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
                      -

 

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/04/2564
วันนี้
61
เมื่อวานนี้
96
เดือนนี้
2,079
เดือนที่แล้ว
2,964
ปีนี้
19,751
ปีที่แล้ว
14,876
ทั้งหมด
44,923
ไอพี ของคุณ
44.200.101.84
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/04/2564 61 96 2,079 2,964 19,751 14,876 44,923 44.200.101.84