องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูมยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารปลัด
facebook องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม


ลำดับรายการวันที่
1กฎหมายกระจายอำนาจ18 มิ.ย. 2564
2ประกาศจัดตั้ง อบต 19 ม.ค. 253918 พ.ค. 2564
3พรฎ. ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.255018 พ.ค. 2564
4พรฎ.การกำหนดเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่น ของผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 254318 พ.ค. 2564
5พรบ.การขุดดินและถมดิน พ.ศ.254318 พ.ค. 2564
6พรบ.บำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.250018 พ.ค. 2564
7พรบ.สภาตำบล พ.ศ.253718 พ.ค. 2564
8พรบ.สภาตำบล ฉ.4 พ.ศ.254618 พ.ค. 2564
9พรบ.สภาตำบล ฉ.5 พ.ศ.254618 พ.ค. 2564
10พรบ.สภาตำบล ฉ.6 พ.ศ.254618 พ.ค. 2564
11พรบ.สภาตำบล ฉ.7 พ.ศ.256218 พ.ค. 2564
12พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.253718 พ.ค. 2564
13ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถอ่น พ.ศ. 254318 พ.ค. 2564
14ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 254818 พ.ค. 2564
15ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 254218 พ.ค. 2564
16ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น พ.ศ.2549 (ฉบับที่ 3 )18 พ.ค. 2564
17พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ18 พ.ค. 2564
18พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.256218 พ.ค. 2564
19ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลกัเกณฑ์การจดัสรรเงินภาษมีูลค่าเพิ่มตามพระราชบญัญตัิก าหนดแผนและขั้นตอน การกระจายอา นาจให้แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถนิ่ พ.ศ. ๒๕๔๒ ใหแ้กอ่งคก์รปกครองส่วนท้องถนิ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 18 พ.ค. 2564
20การเทียบตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น17 พ.ค. 2564

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/04/2564
วันนี้
55
เมื่อวานนี้
96
เดือนนี้
2,079
เดือนที่แล้ว
2,964
ปีนี้
19,751
ปีที่แล้ว
14,876
ทั้งหมด
44,923
ไอพี ของคุณ
44.200.101.84
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/04/2564 55 96 2,079 2,964 19,751 14,876 44,923 44.200.101.84