องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูมยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร



ปลัด




facebook องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม






ลำดับรายการวันที่
1ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒21 ธ.ค. 2564
2ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถน่ิหรอืผู้บรหิารท้องถิ่น (ฉบับท ี่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ 21 ธ.ค. 2564
3บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 256421 ธ.ค. 2564
4ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓21 ธ.ค. 2564
5ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการเบกิค่าใช้จ่ายในการจดังาน การจดักิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถนิ่ พ.ศ.2564 15 ต.ค. 2564
6เกณฑ์คอมพิวเตอร์12พฤษภาคม256310 ก.ย. 2564
7ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยวธิีการงบประมาณขององคก์รปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2563 10 ก.ย. 2564
8เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน(ฉบับที่ 2 )พ.ศ.2563 กค(กวจ)0405.2/ว 845 ลงวันที่ 31 ส.ค.6431 ส.ค. 2564
9เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 สำหรับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 ที่ มท 0815.3/ว 1840 ลงวันที่ 25 ส.ค.6425 ส.ค. 2564
10เรื่อง การกำหนดรายการค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้สอยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มท 0808.2/ว 4759 ลงวันที่ 19 ส.ค.6419 ส.ค. 2564
11เรื่อง การจัดลำดับอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของราชการ มท 0809.2/ว 114 ลงวันที่ 17 ส.ค.6417 ส.ค. 2564
12แนวทางการจัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ กค 0410.3/ว 731 ลงวันที่ 13 ส.ค.6413 ส.ค. 2564
13รวมหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่่น (โควิด 19)10 ส.ค. 2564
14เรื่อง กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายยานพาหนะและค่าดูแลรักษายานพาหนะ พ.ศ. 2564 มท.0804.5/ว 4465 ลงวันที่ 4 ส.ค.25644 ส.ค. 2564
15เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีประมาณ พ.ศ.2565 (เฉพาะเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 ก.ค.648 ก.ค. 2564
16เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มท 0810.3/ว 3867 ลงวันที่ 6 ก.ค.646 ก.ค. 2564
17เรื่อง แนวทางในการช่วยเหลือประชาชนกรณีภัยพิบัติฉุกเฉิน เป็นไปตามหนังสือสั่งการของ กรมส่งเสริมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท 0410 .4/ว 1381 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 256430 มิ.ย. 2564
18เรื่อง ข้อหารือและขอให้ทบทวนการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มท 0808.2/ว 3448 วันที่ 16 มิ.ย.256416 มิ.ย. 2564
19เรื่อง รูปแบบ และการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พ.ค.256428 พ.ค. 2564
20เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 มท 0808.2/ว 1342 วันที่ 5 มี.ค.25645 มี.ค. 2564

1 2   >>  >|

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/04/2564
วันนี้
62
เมื่อวานนี้
96
เดือนนี้
2,079
เดือนที่แล้ว
2,964
ปีนี้
19,751
ปีที่แล้ว
14,876
ทั้งหมด
44,923
ไอพี ของคุณ
44.200.101.84
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/04/2564 62 96 2,079 2,964 19,751 14,876 44,923 44.200.101.84