องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูมยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารปลัด
facebook อบต.บ้านตูม


ลำดับรายการวันที่
1การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน29 เม.ย. 2565
2รายงานผลการด าเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหาร ส่วนต าบลบ้านตูม อ าเภอนาจะหลวย จงัหวัดอบุลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 25 พ.ค. 2564

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/04/2564
วันนี้
33
เมื่อวานนี้
41
เดือนนี้
1,614
เดือนที่แล้ว
1,614
ปีนี้
4,471
ปีที่แล้ว
14,876
ทั้งหมด
29,643
ไอพี ของคุณ
3.239.6.58
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/04/2564 33 41 1,614 1,614 4,471 14,876 29,643 3.239.6.58