องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูมยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารปลัด
facebook องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม


1
โครงการฝึกอบรมแผนป้องกันภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม,bhantoom.go.th

วันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2566 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม ได้จัดโครงการฝึกอบรมแผนป้องกันภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีนายสุดใจ จรรยากรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม เป็นประธานในพิธี

07 กันยายน 2566

เข้าร่วมกิจกรรมธรรมะสัญจร เข้าวัดฟังธรรม นำชีวิต ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม,bhantoom.go.th

วันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2566 นายสุดใจ จรรยากรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม นำคณะบริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม เข้าร่วมกิจกรรมธรรมะสัญจร เข้าวัดฟังธรรม นำชีวิต ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2566 ภายใต้โครงการจัดกิจกรรมทางศาสนาและประเพณีท้องถิ่น ณ ศาลาการเปรียญวัดบ้านดอนยาว โดยมี จ่าอากาศเอกวิทมนต์ ไชยมงคล นายอำเภอนาจะหลวย เป็นประธานในพิธี

07 กันยายน 2566

โครงการฝึกอบรมการทำเกษตรอินทรีย์ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม,bhantoom.go.th

วันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2566 งานส่งเสริมการเกษตร สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม ได้จัดโครงการฝึกอบรมการทำเกษตรอินทรีย์ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ณ สวนไร่นาฟ้าเอ็นดู ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายสุดใจ จรรยากรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม เป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้

05 กันยายน 2566

โครงการฝึกอบรมการผลิตสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม,bhantoom.go.th

วันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2566 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม ได้จัดโครงการฝึกอบรมการผลิตสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม โดยนายสุดใจ จรรยากรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม มอบหมายให้นายธนากร ทะประดิษฐ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม เป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้

05 กันยายน 2566

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2566,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม,bhantoom.go.th

วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2566 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2566 วาระที่ 2,3 มีมติเห็นชอบตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

28 สิงหาคม 2566

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกันเด็กจมน้ำในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม,bhantoom.go.th

วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2566 งานสาธารณสุขฯ สำนักปลัด ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกันเด็กจมน้ำในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณิกา อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายสุดใจ จรรยากรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม เป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้

25 สิงหาคม 2566

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.),องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม,bhantoom.go.th

วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม ได้จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม โดยมีนายสุดใจ จรรยากรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม เป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้

25 สิงหาคม 2566

กิจกรรมโครงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและปลูกสำนึกเยาวชนรักษ์เกษตร,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม,bhantoom.go.th

วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2566 สภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านตูม ได้จัดกิจกรรมโครงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและปลูกสำนึกเยาวชนรักษ์เกษตร ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม โดยนายสุดใจ จรรยากรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม มอบหมายให้นายแสงอนันต์ โพธิราช รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม เป็นประธานเป็นโครงการในครั้งนี้

24 สิงหาคม 2566

กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการศาสนพิธีและศาสนพิธีกร ภายใต้โครงการลานวัฒนธรรมถิ่น สืบสานงานศิลป์ ถิ่นบ้านตูม,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม,bhantoom.go.th

วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2566 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการศาสนพิธีและศาสนพิธีกร ภายใต้โครงการลานวัฒนธรรมถิ่น สืบสานงานศิลป์ ถิ่นบ้านตูม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม โดยมีนายสุดใจ จรรยากรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมครั้งนี้

22 สิงหาคม 2566

เข้าร่วมกิจกรรมธรรมะสัญจร เข้าวัดฟังธรรม นำชีวิต ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ภายใต้โครงการจัดกิจกรรมทางศาสนาและประเพณีท้องถิ่น,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม,bhantoom.go.th

วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2566 นายสุดใจ จรรยากรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม นำคณะบริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม เข้าร่วมกิจกรรมธรรมะสัญจร เข้าวัดฟังธรรม นำชีวิต ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ภายใต้โครงการจัดกิจกรรมทางศาสนาและประเพณีท้องถิ่น ณ ศาลาการเปรียญวัดโคกน้อย โดยมี จ่าอากาศเอกวิทมนต์ ไชยมงคล นายอำเภอนาจะหลวย เป็นประธานในพิธี

17 สิงหาคม 2566

โครงการสนับสนุนพันธุ์ปลา สำหรับปล่อยในแหล่งน้ำสาธารณะตำบลบ้านตูม,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม,bhantoom.go.th

วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2566 งานส่งเสริมการเกษตร สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม ได้จัดโครงการสนับสนุนพันธุ์ปลา สำหรับปล่อยในแหล่งน้ำสาธารณะตำบลบ้านตูม โดยมีนายสุดใจ จรรยากรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม เป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้

11 สิงหาคม 2566

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม,bhantoom.go.th
วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูมร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข นำโดย นายสุดใจ จรรยากรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม ในวันที่ 10 สิงหาคม 2566 ณ วัดบ้านโนนแดง ตำบลบ้านตูม อำเภอนจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
- เวลา 09.00 น. กิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัด สถานศึกษา และชุมชนด้วยวิถี 5 ส
( กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด Big Cleaning Day)
- เวลา 14.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม
โดยความร่วมมือของภาคีเครือข่าย ประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม วัดบ้านโนนแดง โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนแดง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนแดง ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบ้านโนนแดง ผู้นำชุมชนฝ่ายต่างๆ และประชาชนชาวตำบลบ้านตูม
10 สิงหาคม 2566

ลงพื้นที่ติดตามการปรับปรุงและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้ผู้สูงอายุ ที่ยากไร้ บ้านดอนเจริญ หมู่ 16,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม,bhantoom.go.th

วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2566 งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม ได้ลงพื้นที่ติดตามการปรับปรุงและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้ผู้สูงอายุ ที่ยากไร้ บ้านดอนเจริญ หมู่ 16 นำโดยนายสุดใจ จรรยากรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม ทีมผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาในหมู่บ้าน ช่วยกันสร้างบ้าน ในครั้งนี้

09 สิงหาคม 2566

เข้าร่วมขบวนแห่เทียนเข้าพรรษา อำเภอนาจะหลวย ณ ทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม,bhantoom.go.th

วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2566 นายสุดใจ จรรยากรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม ได้นำคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เข้าร่วมขบวนแห่เทียนเข้าพรรษา อำเภอนาจะหลวย ณ ทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

02 สิงหาคม 2566

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม,bhantoom.go.th

วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2566 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2566 ทอดถวาย วัดบ้านคำบอน ตำบลบ้านตูม อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้รับเกียรติจาก จ่าอากาศเอกวิทมนต์ ไชยมงคล นายอำเภอนาจะหลวย เป็นประธานเปิดพิธีในครั้งนี้

31 กรกฎาคม 2566

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 9  (134 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/04/2564
วันนี้
57
เมื่อวานนี้
96
เดือนนี้
2,079
เดือนที่แล้ว
2,964
ปีนี้
19,751
ปีที่แล้ว
14,876
ทั้งหมด
44,923
ไอพี ของคุณ
44.200.101.84
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/04/2564 57 96 2,079 2,964 19,751 14,876 44,923 44.200.101.84