องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูมยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารปลัด
facebook อบต.บ้านตูม


1
โครงการมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จหลักสูตรเตรียมความพร้อมระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม,bhantoom.go.th

วันที่ 29 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม ได้จัดกิจกรรมมอบวุฒิบัตรหลักสูตรเตรียมความพร้อม ระดับปฐมวัย ประจำปี พ.ศ.2565 โดยมี นายสุดใจ จรรยากรณ์ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

29 มีนาคม 2566

โครงการส่งเสริมการออกกำลังเพื่อสุขภาพ การแข่งขันกีฬาแอโรบิกระดับชุมชน,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม,bhantoom.go.th
24 มีนาคม 2566

โครงการส่งเสริมสุขภาพ แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.บ้านตูมเกมส์ ครั้งที่ 22,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม,bhantoom.go.th

วันที่ 20-22 มีนาคม พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม ได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพ แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.บ้านตูมเกมส์ ครั้งที่ 22 โดยมี นายสุดใจ จรรยากรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม เป็นประธานในพิธี

20 มีนาคม 2566

โครงการลูกเสือสำหรับเด็กปฐมวัย,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม,bhantoom.go.th

โครงการลูกเสือสำหรับเด็กปฐมวัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนแดง นางสาวหงษ์ทอง ธิกะกุล ผู้อำนวยกองการศึกษาฯ ร่วมในพิธีเปิดกองลูกเสือ และให้กำลังใจลูกเสือน้อย ในวันที่ 3 มีนาคม 2566

03 มีนาคม 2566

โครงการเพิ่มศักยภาพของบุคลากร(OD) และทัศนศึกษาดูงานประจำปี พ.ศ.2566 ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม,bhantoom.go.th
26 มกราคม 2566

 โครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ ประจำปี 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม,bhantoom.go.th
20 มกราคม 2566

งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม,bhantoom.go.th
14 มกราคม 2566

โครงการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม,bhantoom.go.th
วันที่ 16 ธันวาคม 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม งานสาธารณสุข อนามัย และสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
โดยมีวัตถุประสงค์
- เพื่อปลูกฝังสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชน และผู้นำชุมชนในการลดปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชน
- เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการลดปริมาณขยะ วิธีการคัดแยกขยะ และการนำกลับมาใช้ใหม่
- เพื่อสร้างเครือข่ายการซื้อขายวัสดุรีไซเคิล
- เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และสามารถนำวิธีการกำจัดขยะประเภทต่างๆมา ใช้ได้อย่างถูกต้องและบริหารจัดการขยะด้วยตนเอง
- เพื่อป้องกันการการแพร่กระจายของเชื้อโรคสู่ประชาชน
- เพื่อมีวิธีการกำจัดมูลฝอยอย่างถูกสุขาภิบาลจากต้นทางการจัดเก็บ จนถึงปลายทางที่นำมูลฝอยไปกำจัด
16 ธันวาคม 2565

กิจกรรม Big Cleaning Day,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม,bhantoom.go.th

เนื่องในวันที่ 4 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมไทย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม จึงได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อให้เป็นไปตามพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงมีพระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้าถวายพระพร เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๒ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาที่ทรงห่วงใยต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ประชาชนชาวไทยกำลังประสบอยู่ในปัจจุบัน พร้อมทั้งตรัสเตือนพสกนิกรให้ร่วมมือกันแก้ไขบัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังด้วยความสุขุมรอบคอบโดยให้ถือเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องปฏิบัติมิใช่เพียงเพื่อประเทศไทยเท่านั้น หากเพื่อความอยู่รอดปลอดภัยของโลกด้วย จากพระราชดำรัสดังกล่าวคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จึงได้นำเสนอความเห็นขอมติคณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ ๔ ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมไทย

07 ธันวาคม 2565

กิจกรรม Kick off โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนเพื่อขับเคลื่อนและเตรียมการรับการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม,bhantoom.go.th

วันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น.
ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับบุคลากร ดำเนินกิจกรรม Kick off โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนเพื่อขับเคลื่อนและเตรียมการรับการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทยตามนโยบายของผู้ว่าราชจังหวัดอุบลราชธานีที่มุ่งเน้นให้จังหวัดอุบลราชธานี เป็น "จังหวัดสะอาด" เป็นเลิศในการบริหารจัดการขยะ ให้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการคัดแยกขยะต้นทาง

14 พฤศจิกายน 2565

ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม,bhantoom.go.th

เนื่องในวันที่ 23 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นายสุดใจ จรรยากรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม มอบให้นายแสงอนันต์ โพธิราช รองนายกฯ เป็นผู้แทนวางพวงมาลา พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2565 ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอนาจะหลวย

23 ตุลาคม 2565

ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม,bhantoom.go.th

คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม ได้เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565

13 ตุลาคม 2565

กิจกรรมประเพณีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม,bhantoom.go.th

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม ร่วมกับวัดโนนเจริญ จัดกิจกรรมประเพณีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เพื่อน้อมรำลึกพระพุทธจริยวัตร และแสดงกตัญญูกตเวทิตาคุณ ถวายเป็นพุทธบูชา ส่งเสริม ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ณ วัดโนนเจริญ หมู่ ๗

11 ตุลาคม 2565

กิจกรรมส่งเสริมทักษะวิชาการปฐมวัย ๒๕๖๕ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.บ้านตูม,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม,bhantoom.go.th

กิจกรรมส่งเสริมทักษะวิชาการปฐมวัย ๒๕๖๕ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.บ้านตูม ระหว่างวันที่ ๒๐- ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม อบต.บ้านตูม

20 กันยายน 2565

โครงการปฏิบััติธรรม ประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม,bhantoom.go.th
18 กันยายน 2565

1 2 3 4 5 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 5  (75 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/04/2564
วันนี้
31
เมื่อวานนี้
41
เดือนนี้
1,614
เดือนที่แล้ว
1,614
ปีนี้
4,471
ปีที่แล้ว
14,876
ทั้งหมด
29,643
ไอพี ของคุณ
3.239.6.58
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/04/2564 31 41 1,614 1,614 4,471 14,876 29,643 3.239.6.58