องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูมยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารปลัด
facebook อบต.บ้านตูม


1
วันที่ 27 กันยายน 2564         วันนี้กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม นำโดยนายก วิเชียร อุฐบุญ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาแผนการพัฒนาการศึกษา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม,bhantoom.go.th
27 กันยายน 2564

พิธีมอบรางวัลครูผู้ดูแลเด็กดีเด่นและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่น,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม,bhantoom.go.th

วันที่ 27 กันยายน 2564 กองการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม ได้จัดพิธีมอบรางวัลครูผู้ดูแลเด็กดีเด่นและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม โดยมีนายกวิเชียร อุฐบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูมเป็นประธาน

27 กันยายน 2564

กิจกรรมโครงการสนับสนุนพันธ์ุปลาสำหรับปล่อยในแหล่งน้ำสาธารณะตำบลบ้านตูม,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม,bhantoom.go.th

ตามองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม ในวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2564 นำโดยนายวิเชียร อุฐบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานในองค์กร พนักงานครูและผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสนับสนุนพันธ์ุปลา สำหรับปล่อยในแหล่งน้ำสาธารณะตำบลบ้านตูม ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยปูนในตำบลบ้านตูม

18 กันยายน 2564

ออกตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรการ การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ),องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม,bhantoom.go.th

ในวันที่ 6-7 กันยายน พ.ศ. 2564

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม นายวิเชียร อุฐบุญ พร้อมผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นางสาวหงษ์ทอง ธิกะกุล นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ นางสาวลำไพ ศรีดาโคตร และบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม ได้ออกตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 8 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พันาเด็กเล็กบ้านโนนแดง ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบ้านโนนแดง ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบ้านดอนยาว ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบ้านคำบอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตูม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดโคกน้อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเงิน ในการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรการ การป้องการการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

09 กันยายน 2564

การนิเทศติดตามการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม,bhantoom.go.th

ในวันที่ 10 สิงคาคม พ.ศ. 2564 

ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดโคกน้อย สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม รับคณะกรรมการออกติดตามการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานบันพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ในระดับอำเภอ 

11 สิงหาคม 2564

ประชุมคณะกรรมการจัดทำประมาณการรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม,bhantoom.go.th

วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564 นางสาวหงษ์ทอง ธิกะกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมนางสาวลำไพ  ศรีดาโคตร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ และหัวหน้าสถานศึกษา ทั้ง 8 แห่ง สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม ประกอบด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนแดง , ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบ้านโนนแดง , ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบ้านดอนยาว , ศูนย์อบรมเด็กก่อนเณฑ์ในวัดบ้านคำบอน , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ดบ้านตูม , ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดโคกน้อย , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเงิน ประชุมคณะกรรมการจัดทำประมาณการรายรับ-รายจ่าย กองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อเสนอบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

30 มิถุนายน 2564

ทำบุญโรงทาน งานพิธีทำบุญเบิกเมืองนาจะหลวย,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม,bhantoom.go.th

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม ร่วมกับอำเภอนาจะหลวย หน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนพี่น้องประชาชนในเขตพื้นทีึ่อำเภอนาจะหลวย ได้จัดงานทำบุญเบิกเมืองนาจะหลวย ขึ้น ในวะนพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2564 ณ ลานรื่นเริงไชย ที่ว่าการอำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

28 มิถุนายน 2564

ประชุมเตรียมความพร้อมในการเปิดการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม,bhantoom.go.th

วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2564 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประชุมหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดทำการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่จะมีขึ้นในวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564 นี้

08 มิถุนายน 2564

ติดตามและประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ของ  ศดว.บ้านโนนแดง,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม,bhantoom.go.th

วันที่ 11 พฤษภาคม 25644 เวลา 13.00 - 17.00 น. ​ ติดตามและประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของ ศดว.บ้านโนนแดง นำโดย นางสาวหงษ์ทอง ธิกะกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ พร้อมคณะ เนื่องจากปีนี้มีความจำเป็นต้องปิดทำการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฉุกเฉินเป็นกรณีพิเศษตามหนังสือสั่งการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 การออกติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจึงไม่อยู่ในห้วงเปิดทำการจัดการเรียนรู้เด็ก ขอบคุณคณะครูและผู้เกี่ยวข้องที่จัดเก็บหลักฐาน ร่องรอยการดำเนินงานทุกตัวชี้วัด และให้ข้อมูลประกอบการประเมินในครั้งนี้ค่ะ

13 พฤษภาคม 2564

ติดตามและประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ของ  ศดว.บ้านคำบอน,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม,bhantoom.go.th

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น. ​ ติดตามและประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของ ศดว.บ้านคำบอน นำโดย นางสาวหงษ์ทอง ธิกะกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ พร้อมคณะ เนื่องจากปีนี้มีความจำเป็นต้องปิดทำการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฉุกเฉินเป็นกรณีพิเศษตามหนังสือสั่งการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 การออกติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจึงไม่อยู่ในห้วงเปิดทำการจัดการเรียนรู้เด็ก ขอบคุณคณะครูและผู้เกี่ยวข้องที่จัดเก็บหลักฐาน ร่องรอยการดำเนินงานทุกตัวชี้วัด และให้ข้อมูลประกอบการประเมินในครั้งนี้

12 พฤษภาคม 2564

เตรียมความพร้อมเปิดเรียนรู้ พร้อมใจกันจัดกิจกรรม Big Cleaning Day,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม,bhantoom.go.th

วันที่ ​7 พฤษภาคม 2564​ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.บ้านตูม เตรียมความพร้อมเปิดเรียนรู้ พร้อมใจกันจัดกิจกรรม Big Cleaning Day. ประจำสัปดาห์ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) /โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ(RSV)​และโรคมือ​ เท้า​ ปาก

07 พฤษภาคม 2564

กิจกรรมถ่ายทอดความรู้เรื่องการเงินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก​ 6​ พฤษภาคม​ 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม,bhantoom.go.th
06 พฤษภาคม 2564

วันที่ 7 เมษายน  2564 อบต.บ้านตูม​ พร้อมบริการประชาชน​ งานสรงน้ำพระพุทธมณีนิลศรีอริยเมตไตยและเจดีย์หลวงปู่มั่นทัตโต​ วัดโนนเจริญ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม,bhantoom.go.th
07 เมษายน 2564

นำบุคลากรร่วมพิธีอัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธ์ ​เพื่อใช้ประกอบพิธีสรงน้ำพระพุทธมณีนิลศรีอริยเมตไตร พระพุทธรูปประจำวัดโนนเจริญ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม,bhantoom.go.th

วันที่ 5​ เมษายน​ 2564​ นายพัง สารวัน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม นำบุคลากรร่วมพิธีอัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธ์ ​เพื่อใช้ประกอบพิธีสรงน้ำพระพุทธมณีนิลศรีอริยเมตไตร พระพุทธรูปประจำวัดโนนเจริญ และสรงน้ำเจดีย์หลวงปู่มั่นทัตโต ในวันที่​ 6​ เมษายน​ 2564​ ณ วัดโนนเจริญ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ชาวบ้านโนนเจริญและพุทธศาสนิกชนร่วมกันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และในวันนี้ี้จัดให้มีการรำถวายเบื้องหน้าพระบรมราชานุสรณ์ 3 มหาราชฯ หน้าที่ว่าการอำเภอนาจะหลวย

05 เมษายน 2564

วันที่1 เมษายน 2564  ภาพมอบวุฒิบัตรรายบุคคล ปีการศึกษา 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม,bhantoom.go.th
01 เมษายน 2564

1 2 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 2  (18 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/04/2564
วันนี้
34
เมื่อวานนี้
41
เดือนนี้
1,614
เดือนที่แล้ว
1,614
ปีนี้
4,471
ปีที่แล้ว
14,876
ทั้งหมด
29,643
ไอพี ของคุณ
3.239.6.58
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/04/2564 34 41 1,614 1,614 4,471 14,876 29,643 3.239.6.58