องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูมยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารปลัด
facebook องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกน้อย - บ้านตูม หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านตูม อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 2,015 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,075 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)03 สิงหาคม 2566
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกน้อย - บ้านตูม หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านตูม อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 2,015 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,075 ตารางเมตร ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)17 กรกฎาคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2566 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2566)04 กรกฎาคม 2566
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.256603 เมษายน 2566
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจั้ดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลื่อกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2566 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2566)03 เมษายน 2566
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 256607 มีนาคม 2566
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 256602 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2565)11 มกราคม 2566
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ชนิดขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ตุลาคม 2565
ประกาศเปิดเผยราคากลางในการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ชนิดขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ จำนวน 1 คัน19 ตุลาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2565)03 ตุลาคม 2565
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ 2565 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565)01 กรกฎาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 มิถุนายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 มกราคม 2565
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 7 จำนวน 629,00007 พฤษภาคม 2564
1 2 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 34รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 กันยายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 กันยายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวอทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 กันยายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 กันยายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 กันยายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 กันยายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08 กันยายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08 กันยายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08 กันยายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08 กันยายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกรัง จำนวน 150 คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08 กันยายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08 กันยายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมป้ายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08 กันยายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08 กันยายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07 กันยายน 2565
1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
กำหนดราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 405 กรกฎาคม 2565
กำหนดราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 213 มกราคม 2565
กำหนดราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 120 ตุลาคม 2564
กำหนดราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 207 มกราคม 2564
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง07 มกราคม 2564
ประกาศเผยราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ประจำปี2564ไตรมาสที่103 พฤศจิกายน 2563
ประกาศราคากลางในการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง คือ รถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน30 กันยายน 2563
ประกาศกำหนดราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 430 มิถุนายน 2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง24 มิถุนายน 2562
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.
หัวข้อวันที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน เมษายน 2564 - พฤษภาคม 256431 พฤษภาคม 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน มกราคม 2564-มีนาคม 256431 มีนาคม 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ตุลาคม 2563-ธันวาคม 256331 ธันวาคม 2563
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/04/2564
วันนี้
54
เมื่อวานนี้
96
เดือนนี้
2,079
เดือนที่แล้ว
2,964
ปีนี้
19,751
ปีที่แล้ว
14,876
ทั้งหมด
44,923
ไอพี ของคุณ
44.200.101.84
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/04/2564 54 96 2,079 2,964 19,751 14,876 44,923 44.200.101.84