องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม บ้านตูม นาจะหลวย อุบลราชธานีอำนาจหน้าที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม