องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม บ้านตูม นาจะหลวย อุบลราชธานี
อำนาจหน้าที่ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม