องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม บ้านตูม นาจะหลวย อุบลราชธานี
อำนาจหน้าที่ กองช่าง